คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน สินทะเกิด
ตำแหน่ง : ประธานสภา งานส่งเสริมความประพฤติและวินัย
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุทธ กาญจนประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองประธานสภา งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เพ่งพิศ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ทิรา แย้มบุรี
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ เพิ่มเจริญ
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีริศรา กั๊กชัย
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา สอนกล่อม
ตำแหน่ง : งานพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ทองกลั่น
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธี อึ๊งถาวร
ตำแหน่ง : งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐภูมิ เหนี่ยวองอาจ
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ทองคำ
ตำแหน่ง : งานปฏิคมและบริการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายรุ้ง กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : งานโสตทัศนวัสดุ และเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร แซ่เฮง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา แก้วคูณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสิตา ทองมิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริพร แจ่มพลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัณรัตน์ นาคบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสร ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเมธ บุตรดาวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศักย์ศรัณย์ โงวิวัฒน์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2