คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท)
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แป้นน้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ชวลิตธาดา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีธีระภัทร รุ่งราตรี ร.น.
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกานต์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภูรินทร์ ขาวสระคู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันวิสาข์ เอกพานิช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม นุชเปีย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศธร ลิมปนเวทย์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอนุรักษ์ ธีรสกฺโก ดร.
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิวัฒน์ เหนี่ยวองอาจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ