โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ น้ำชัยศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ พจน์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย มรรคเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เอกพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันวิสาข์ เอกพานิช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประคอง สุพิริยพฤนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมนัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ รัตน์วิจิตต์เวช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดทวีศักดิ์ วชิรสกโก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ