กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Paloyploy.pim@gmail.com

นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : krubanana99@gmail.com

นางสาวชาณิดา ยอดเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2