ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนากร กะการดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2