โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนกร กะการดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2