กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Paloyploy.pim@gmail.com

นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : krubanana99@gmail.com

นายธนากร กะการดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : tanakorn@watlaksipipat.ac.th

นางสาวชาณิดา ยอดเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2