กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดุษฏี น้อยใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0918842013
อีเมล์ : Myouy_ko@hotmail.com

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0851894401
อีเมล์ : kaek2554@hotmail.com

นายไชยศ ทิพย์อุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 088-1974866