โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดุษฏี น้อยใหม่
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายไชยศ ทิพย์อุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสนธยา มอญใต้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2