กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดุษฏี น้อยใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Myouy_ko@hotmail.com

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : kaek2554@hotmail.com

นายไชยศ ทิพย์อุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสิริยา บรรลือฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2