ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวดุษฏี น้อยใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายไชยศ ทิพย์อุทัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1