ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศกร วาสุกรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2