กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงศกร วาสุกรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : Mod.ex2008@gmail.com

นายปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : piyakitti_@hotmail.com