กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศราวุฒ บุญนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Sarawat1805@hotmail.com

นายพิชัย ขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3