กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศราวุฒ บุญนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0994491747
อีเมล์ : Sarawat1805@hotmail.com

นายนิธิทัช เนตรสุวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1