กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศราวุฒ บุญนาค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : Sarawat1805@hotmail.com

นายกร พานิชเจริญ
ครู คศ.1 (ช่วยราชการ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพิชัย ขวัญแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3