โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศราวุฒ บุญนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ