โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววีร์สุดา นุชสวาท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัช ประดับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1