กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีร์สุดา นุชสวาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sasha1291vevina@gmail.com

นายธวัช ประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : tawat089071@gmail.com

นางสาววันวิสา บุญชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1