กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีร์สุดา นุชสวาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 061-7721024
อีเมล์ : sasha1291vevina@gmail.com

นายธวัช ประดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0890715747
อีเมล์ : tawat089071@gmail.com

นางสาวศิริวรรณ แขไขแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0958041625