กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววีร์สุดา นุชสวาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sasha1291vevina@gmail.com

นางสาววันวิสา บุญชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐปภัสร์ คชินทร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : natpapas147@gmail.com