ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

ภัณฑิรา ชื่นชูวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์ศักดิ์ เอกพงษ์
ช่างไม้ 4

นางทัศนีย์ หัสมิ
แม่บ้าน