บุคลากรทางการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ เอกพงษ์
ช่างไม้ 4

นางสาวจุฑารัตน์ หัสมิ
แม่บ้าน