บุคลากรทางการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ เอกพงษ์
ช่างไม้ 4

นางสาวภัณฑิรา ชื่นชูวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกรรณิการ์ ฉิมบุญอยู่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฑารัตน์ หัสมิ
แม่บ้าน