กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิสา สูงตัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฐณิชา รักหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : tcsompob@hotmail.com

นางสาวเมวิกา สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายสนธยา มอญใต้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : sontaya7161@gmail.com

นายภูวดล ยอดกาวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 061-6539199