กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเมวิกา สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : tcsompob@hotmail.com

นางสาวณัฐณิชา รักหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสนธยา มอญใต้
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : sontaya7161@gmail.com

นายภูวดล ยอดกาวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : iphoo12@gmail.com