กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนิสา สูงตัง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐณิชา รักหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 084-9891546
อีเมล์ : tcsompob@hotmail.com

นางสาวพัตรา ยงพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสนธยา มอญใต้
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 085-3397161
อีเมล์ : sontaya7161@gmail.com