ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปุณิกา พลอยน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายไพรวัน จีบงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักกาย สลักคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2