กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 083-3105547
อีเมล์ : sky.blue.ying@gmail.com

นางสาวปุณิกา พลอยน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0629565684
อีเมล์ : lukloveann@hotmail.com

นายไพรวัน จีบงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2