กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : sky.blue.ying@gmail.com

นายไพรวัน จีบงูเหลือม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1