โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปทุมมา พลอยน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายจักกาย สลักคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1