กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : Suneerat4130@gmail.com

นายจิรพงศ์ สังขวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรัญญา อินต๊ะวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0991066464
อีเมล์ : warunya7276@gmail.com