กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : umaporn2505@gmail.com

นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววรัญญา อินต๊ะวงศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3