ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสรวิศ มาปากลัด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1