โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฉัตรยา จันทสี
ครู คศ.2

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1