กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : umaporn2505@gmail.com

นางสาวสุณีรัตน์ ใจยะสัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : Suneerat4130@gmail.com

นางสาววรัญญา อินต๊ะวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0991066464
อีเมล์ : warunya7276@gmail.com