กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 081-3099136
อีเมล์ : umaporn2505@gmail.com

นายสรวิศ มาปากลัด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2