ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฉัตรยา จันทสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3