คณะผู้บริหาร

นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมพิสา ชุ่มชาลี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0880498233
อีเมล์ : pimpisa040630@gmail.com

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : Kaek2554@hotmail.com

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : tcsompob@hotmail.com

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : sky.blue.ying@gmail.com

นางสาวปุณิกา พลอยน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0629565684
อีเมล์ : lukloveann@hotmail.com

นายศราวุฒ บุญนาค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3