โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
คณะผู้บริหาร

นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ฝ่ายบริหารการเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปทุมมา พลอยน้อย
ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ฝ่ายบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2