โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
คณะผู้บริหาร

นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปิยพร อินทรักษ์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ฝ่ายบริหารการเงิน

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป