คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954471441
อีเมล์ : phitsanusukniti43@gmail.com

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 085-1894401
อีเมล์ : Kaek2554@hotmail.com

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 084-9891546
อีเมล์ : tcsompob@hotmail.com

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 083-3105547
อีเมล์ : sky.blue.ying@gmail.com

นางสาวปุณิกา พลอยน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2