โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อ่าน 545) 17 ส.ค. 59
รายงานผลติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพฯ (อ่าน 579) 16 ส.ค. 59