สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
ว้นต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2565
พิธีมุทิตาสักการะ ต้อนรับพัดยศพระภิกษุสงฆ์
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564
กิจกรรมการรับศีล-รักษาศีล 5 ยามเช้า
อบรม ก้าวแรกสู่วิศวกรรมอาหาร
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1-2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
พิธีมอบรางวัล สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
รับมอบทุนการศึกษา MRG
นักเรียนรับวุฒิการศึกษา
ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2565 ม.6
ทุนการศึกษาบริษัทเอเซี่ยนซี
ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2565 ม.3
รางวัลนักสืบสายชัวร์
การประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
นิเทศติดตามการดำเนินงาน
รางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2564
ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2-2564
ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับเขตพื้นที่การศึกษา