สารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส Covid - 19
แสดงวงอังกะลุงผสมกลองยาวงานอำเภอบ้านแพ้ว
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ตรวจคัดกรองการหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 3
ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ตรวจคัดกรองการหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
วันวชิราวุธ ( วันมหาธีรราชเจ้า )
การเรียนแบบ Onsite สู่ห้องเรียนสัปดาห์ที่สอง
การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ของนักเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธงปลอดภัย....ห่างไกลโควิด
บรรยากาศการเก็บตกการตรวจ ATK นักเรียนรอบเก็บตก
นักเรียน พ ร ทุกคนได้รับตรวจคัดกรองหา
เปิดเรียนวันแรก
ประเมินความพร้อมการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2564
การประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 กับคณะครูและบุคลากร
มอบเงินทุนการศึกษาของคุณสุรินทร์ ลือวณิชกิจและครอบครัว
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับวัคซีน
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
พิธีการมอบโล่เกียรติคุณ “ครูเพื่อศิษย์”
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1- 2564
รายงานผลการดำเนินงานการสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ (2)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ (1)
แสดงความยินดีบกับ ผอ. เขตการศึกษาคนใหม่
นิเทศโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เทอม 1-2564