ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล อั๋นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ปัญจพรผล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหลอม พานิชเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต โกราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปะชัย วุ่นบำรุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางมณฑา โสมพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง แป้นน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรา อ่อนไสว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายพลวัฒน์ เป้าเล้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ รั้วมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช สมเกียรติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 – 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ สุขนิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน