ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมภพ ฮู้ตราทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปุณิกา พลอยน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2