วิชาศิลปะ
วิชาศิลปะ ครูพงศกร วาสุกรี
วิชาดนตรี ครูปิยกิตติ ชื่นสุวรรณ
https://sites.google.com/watlaksipipat.ac.th/tone-teacher-classroom/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81