วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาวิทยาศาสตร์ ครูสรเดช
https://sites.google.com/watlaksipipat.ac.th/science-tchiang
รายวิชาชีววิทยา ครูสุนิสา
https://www.facebook.com/groups/4602222953136773/?_rdc=1&_rdr
วิชาฟิสิกส์ ม.5 ครูพัตรา
https://www.facebook.com/groups/921863511590544/?ref=share
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ครูสนธยา
รายวิชา การออบแบบและเทคโนโลยี ม.1 ครูสมภพ
https://sites.google.com/watlaksipipat.ac.th/mr-sompob