เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช  โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 

คำร้อง  อ.สถิตย์  โกราช

ทำนอง  เพลงมาร์ช

   หลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์                  หลวงพ่อธรรมเป็นหลักสมศักดิ์ศรี

   เกื้อหนุนลูกหลานไทยใจภักดี                หลักสี่โรงเรียนเด่นเป็นหลักชัย

   ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำสนามกว้าง             อยู่ไกลห่างดำเนินสะดวกถึงจุดหมาย

   กีฬาดี   เรียนเก่ง   เคร่งวินัย                   ต่างพร้อมใจเรายึดมั่นกันทุกคน

   พวกเราเหล่าพิพัฒน์ประกาศก้อง            รักพี่น้องครูอาจารย์หมั่นฝึกฝน

   อยู่ที่ไหนแดนไกลไม่กังวล                     เราทุกคนร่วมรักสามัคคี