โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.   พัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล

๒.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

๓.  พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความสามารถและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นำไปสู่การจัดการเรียนรู้  และการประกอบอาชีพ

๔.  พัฒนาบุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

๕.  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

๖.   เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

 

 เป้าหมาย

ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข