พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
     1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็น Smart student
     3. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสวนสนุกแห่งการเรียนรู้
     4. จัดการเรียนการสอนอย่างครูมือาชีพ
     5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ค่านิยม (LAKSI value)

     L = Leadership      (ภาวะผู้นำ – ผู้ตามที่ดี)
     A = Attitude       (เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ)
     K = Knowledge     (องค์ความรู้/ ใฝ่เรียนรู้)
     S = Sacrifice       (ความเสียสละ)
     I = Improve        (การพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
          ลูก พ.ร. เป็นคนดีของสังคม

อัตลักษณ์ (Identity)
          คุณธรรม นำวิชาการ สารสนเทศดี มีเทคโนโลยีเด่น เน้นวิชาการ