พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
          1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
          2. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็น Smart student
          3. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสวนสนุกแห่งการเรียนรู้
          4. จัดการเรียนการสอนอย่างครูมือาชีพ
          5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ค่านิยม (LAKSI value)

          L = Leadership           (ภาวะผู้นำ – ผู้ตามที่ดี)
          A = Attitude              (เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ)
          K = Knowledge          (องค์ความรู้/ ใฝ่เรียนรู้)
          S = Sacrifice              (ความเสียสละ)
          I = Improve               (การพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ)

เป้าประสงค์ (GOALS)

ด้านคุณภาพผู้เรียน
     1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็น Smart Student
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. ครูผู้สอนมีความสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
      4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (Stakeholder) เกิดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ลูก พ.ร. เป็นคนดีของสังคม

อัตลักษณ์ (Identity)

คุณธรรม นำวิชาการ สารสนเทศดี มีเทคโนโลยีเด่น เน้นวิชาการ