วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vison)
          สร้างระบบบริหารที่ดีมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ โดยครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น Smart student

ปรัชญาโรงเรียน
      ผู้รู้ดี  ผู้ปฏิบัติดี  คือผู้เจริญ (สุปญฺญา  สุปฏิปนฺโน  ภวํโหติ)