โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
17 หมู่ 2  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์โทรศัพท์ 0800670691
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์   มุ่งพัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี   เสริมคนดี  สร้างงาน  สืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   พัฒนาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล


ปรัชญาโรงเรียน

      ผู้รู้ดี  ผู้ปฏิบัติดี  คือผู้เจริญ (สุปญฺญา  สุปฏิปนฺโน  ภวํโหติ)