ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

        เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "พ.ร."

        ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน

        ต่อมาในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินเอกชนที่ติดกับวัด จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา 2534 มีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นางจุฑารัตน์ อินทะแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2565 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน